Στόχοι της Εταιρείας

Η εταιρεία μας, εκτός των άλλων συστήθηκε για να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και εκτίμησης της αξίας των ακινήτων σε περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ειδικότερα δε για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και με την συνεργασία των εξειδικευμένων επιστημονικών συμβούλων, να παρέχει την άρτια και επιστημονικά τεκμηριωμένη ολοκλήρωση του φακέλου κάθε δικαιούχου.

Τεχνική Έκθεση

Επί των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, το τεχνικό κομμάτι έχει βαρύνουσα σημασία. Στις παρεχόμενες τεχνικές εκθέσεις περιλαμβάνονται οι κάτωθι μελέτες:

  • Μελέτη τεχνικής περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, θέσης και χρήσεων γης κάθε ακινήτου με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού.
  • Μελέτη περιγραφής και εκτίμησης των επιπτώσεων που υφίσταται τα ακίνητο εξαιτίας της απαλλοτρίωσης τμήματος του (μελέτη βλάβης εναπομένοντος τμήματος)
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου από το Κρατικό Σύστημα Συν/νων ΕΓΣΑ ‘87
  • Μελέτη αρτιότητας και οικοδομησιμότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Πλήρες φωτογραφικό υλικό
  • Καταγραφή και επιμέτρηση των επικειμένων – συστατικών και παραρτημάτων βάσει του ΠΔ 696/74.
  • Μελέτη ύπαρξης ή μη του τεκμηρίου της ωφέλειας (Ν.653/77)


Έκθεση εκτίμησης αξίας ακινήτου

Η νομοθεσία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων τροποποιήθηκε (Ν.2882/01, Ν.4070/12 , Ν.4146/13, Ν.4152/13) και πλέον για τη διασφάλιση της αποζημίωσής σας, σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, απαιτείται έκθεση εκτίμησης ΜΟΝΟ από Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εκτιμητή του μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών.

  • Μελέτη εκτίμησης της αξίας απαλλοτρίωσης του ακινήτου βάσει του Ν.4152/2013 Ευρωπαϊκά (European Group of Valuers Associations ) ή Διεθνή (International Valuation Standards Committee) Εκτιμητικά Πρότυπα αλλά και του κώδικα δεοντολογίας των Ανεξάρτητων Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Μελέτη εκτίμησης της αξίας των επικειμένων – συστατικών και παραρτημάτων (εντός και εκτός ζώνης απαλλοτρίωσης)