Απαλλοτριώσεις

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες...

Υπηρεσίες

  • Τεχνικές Εκθέσεις
  • Εκθέσεις αποτίμησης των επιπτώσεων της απαλλοτρίωσης στα εναπομείναντα τμήματα των ακινήτων.
  • Εκθέσεις εκτίμησης αξίας ακινήτου.


Διαβάστε αναλυτικά